Patientsikkerhed

Vi tager hånd om dit helbred

Hvis du oplever noget hos os, som du mener vi kunne gøre anderledes, er du meget velkommen til at gøre os opmærksom på det.
Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg når du besøger klinikken og vi går derfor meget op i patientsikkerhed, ikke mindst i behandlingen.

Du eller dine pårørende kan vælge selv at indberette en utilsigtet hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed

Er du blevet påført en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling kan der være tale om en patientskade, som du kan søge erstatning for hos Patienterstatningen

Adgang til egen journal

Du har ret til at se din egen journal.
Af sikkerhedsmæssige årsager kan du ikke få tilsendt dine journal oplysninger via e-mail, men vi kan udlevere en journaludskrift til dig.
Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at lave en tilføjelse med dine bemærkninger.

Persondatapolitik og Rettigheder
Et af vores overordnede mål er, at opretholde det højeste niveau af faglig ekspertise for vores patienter – dette gør sig også
gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.
Vi ønsker med denne politik at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan vi håndterer personoplysninger.
Hvordan indsamler vi personoplysninger og til hvilket formål?
Ved konsultationen, vil behandleren gennemgå årsagen for din henvendelse og oplysninger der er relevante for forløbet.
Behandleren vil herefter udføre en undersøgelse, en behandling, lægge en plan og oplyse dig om forhold relevant for din henvendelse. Vi er forpligtet til at føre journal jf sundhedslovgivning (herunder autorisationslovens kap. 6 og journalbekendtgørelsen).
Disse oplysninger indfører vi i vores elektroniske journalsystem. De helbredsmæssige oplysninger vi noterer om dig baseres altså udelukkende på oplysninger givet af dig. Ifølge sundhedsloven er vi pålagt at opbevare din journal sikkert og fortroligt i mindst 10 år jf journalbekendtgørelsens §15, stk 1.
Vi udleverer ikke dine personoplysninger uden dit samtykke.
Af sikkerhedsmæssige årsager, beder vi dig om selv at afhente din journal i klinikken, hvis du ønsker denne udleveret, så dine personfølsomme oplysninger sikres bedst muligt. Husk identifikation.
Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b og f.
Vi indhenter din e-mail adresse og mobilnummer til fremsendelse af aftalepåmindelser samt kvittering for betaling.
Vi kan også anvende dine kontakt oplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve. I så fald indhenter vi først dit samtykke.
Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra a.
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark eller anvender en forsikring, har du ved tilsagn om at vi skal indberette hertil, givet dit samtykke til, at vi må videregive de oplysninger, der kræves for at få tilskud eller dækning for behandling.

Du har til enhver tid muligt for at trække din tilladelse/samtykke tilbage, jævnfør lovens § 38.
For yderligere oplysning henvises til Datatilsynets Persondataloven.
Rettighederne er som følger:
Du har ret til at få indsigt i din journal, hvilket vil sige, at du har ret til at få den udleveret.
Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger i din journal.
Du har ret til at få overført din journal til en anden kiropraktor, læge eller anden sundhedsperson.
Ifølge sundhedsloven har du ikke ret til at få slettet din journal.
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger:
Vi beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere og samarbejdspartnere, der behandler persondata. Vi kontrollerer vores faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab laver leverandøren af vores elektroniske journalsystem løbende backup af journaldata. Al data vedrørende patienter lagres samlet i det elektroniske journalsystem.